SPOTKANIE ZAŁOZYCIELSKIE
Komisji Naukowej przy Oddziale PAN w Gdańsku:
Akustyka w Technice, Medycynie, Badaniach Morza i Systemach Bezpieczeństwa Podwodnego
 

W siedzibie Oddziału PAN w Gdańsku 4 czerwca 2018 roku odbyło się spotkanie założycielskie Komisji Naukowej Akustyka w Technice, Medycynie, Badaniach Morza i Systemach Bezpieczeństwa Podwodnego.

W spotkaniu uczestniczył Prezes Oddziału PAN w Gdańsku, prof. dr hab. n. med. Janusz Limon, czł. rzecz. PAN, który przewodniczył obradom, oraz kandydaci na członków Komisji (17 osób).

Wprowadzenie do spotkania stanowił referat pt. „Jak zobaczyć niewidoczne, czyli możliwości zobrazowania przy wykorzystaniu fal akustycznych”, wygłoszony przez prof. dr hab. inż. Grażynę Grelowską. Przedstawiła ona nowoczesne techniki zobrazowania akustycznego, szczególną uwagę poświęcając zagadnieniom związanym z hydroakustyczną obserwacją dna morskiego i prezentując wyniki własnych badań prowadzonych w Bałtyku. Ponadto zwróciła uwagę na ważne zagadnienie hałasów podwodnych, będące obiektem zainteresowania Komisji Europejskiej nakazującej poprzez wydane dyrektywy ograniczenie hałasów w wodach europejskich do roku 2020. W podsumowaniu referatu, prof. Grelowska zaproponowała tematy zagadnień, którymi mogłaby zająć się Komisja.

Następnie prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka przedstawił ogólne założenia, cele i formalne podstawy powołania Komisji naukowej powołując się na §3 Regulaminu Działalności Komisji Naukowych Oddziału PAN w Gdańsku.

Fale akustyczne, fale sprężyste, ultradźwięki stanowią podstawę działania współczesnych urządzeń do badania, wykrywania, diagnostyki obiektów w wielu obszarach nauki. Zjawisko fizyczne, w oparciu o które powstają nowe metody badawcze czy konstruowane są urządzenia pomiarowe w różnych obszarach wiedzy,  jest w zasadzie bardzo podobne. Różnią się szczegółowe rozwiązania, parametry urządzeń czy sposoby zobrazowania.

Celem powołania komisji jest integracja środowiska naukowego różnych uczelni Wybrzeża, placówek PAN i instytucji badawczych, w których metody akustyczne stanowią istotny element procesu poznawczego.

Badania środowiska morskiego, obserwacja podwodna w systemach zabezpieczenia infrastruktury morskiej i diagnostyka medyczna są zagadnieniami o szczególnym znaczeniu dla terenu działań Oddziału Gdańskiego, z jednej strony z uwagi na lokalizację Oddziału, z drugiej zaś ze względu na duże zagrożenie chorobami nowotworowymi w naszym rejonie.

Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i możliwości, jakie dają analogiczne metody w różnych zastosowaniach, stanowić może inspirację do rozszerzenia metod badawczych dzięki wykorzystaniu rozwiązań z innego obszaru nauki.  

Komisja będzie miała  charakter interdyscyplinarny. W jej składzie znajdą się przedstawiciele środowiska naukowego i technicznego, posiadający doświadczenie w badaniach nad rozszerzeniem możliwości wykorzystania fal akustycznych w teledetekcji w środowisku wodnym czy konstrukcji sprzętu badawczego, a także przedstawiciele środowisk wykorzystujących metody akustyczne do diagnostyki i zobrazowania.

W organizacyjnej części spotkania podjęto decyzję o utworzeniu dwóch sekcji Komisji: Sekcji I „Nowe technologie w akustyce podwodnej i medycynie” i Sekcji II „Systemy bezpieczeństwa podwodnego” oraz przeprowadzono wybory, które wyłoniły Prezydium Komisji w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji:

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka, członek koresp.PAN

Wiceprzewodniczący Komisji:

prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz, członek rzecz. PAN

Sekretarz Komisji:

prof. dr hab. inż. Grażyna Grelowska

Przewodniczący Sekcji I:

prof. dr hab. inż. Roman Salamon

Przewodniczący Sekcji II:
dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Królikowski
 

Obrazy okrętu ORP „Groźny” z referatu inaugurującego spotkanie (badania własne E. Kozaczka, G. Grelowska):

ORP Grozny1

 Sonar boczny

ORP Grozny2

Echosonda wielowiązkowa

ORP Grozny3

 Echosonda parametryczna

ORP Grozny4

Echosonda jednowiązkowa