Mapa Księżyca wykonana przez Jana Heweliusza, 1645 r.
 
LAUREACI

NAGRODY NAUKOWEJ MIASTA GDAŃSKA IM. JANA HEWELIUSZA:

za opracowanie teoretycznych podstaw projektowania chemoterapeutyków do leczenia infekcji grzybowych u chorych na AIDS oraz przeciwnowotworowych leków antrachinowych o zmniejszonej kardiotoksyczności

za odkrycie i zbudowanie nieskończenie wymiarowej teorii kohomotopii

za osiągnięcia badawcze w zakresie hormonalnej regulacji funkcji nerek

za osiągnięcia badawcze w zakresie mechaniki numerycznej nt. "Odwzorowanie konforemne obszarów wielospójnych i jego zastosowanie w mechanice płynów"

za osiągnięcia naukowe w dziedzinie biologii molekularnej nt.: "Wyjaśnienie molekularnego mechanizmu działania białek szoku termicznego"

za osiągnięcia naukowe w dziedzinie historii miasta Gdańska

za badania dotyczące organizacji połączeń ośrodków podkomorowych z korą mózgu

za badania nad inicjacją replikacji DNA i regulacją tego procesu

za prace z nieparametrycznej estymacji gęstości, teorii ruchów Browna i wymiaru fraktalnego

za opracowanie modeli obliczeniowych i programów komputerowych do analizy dynamicznej złożonych układów mechanicznych

za cykl prac dotyczących izolacji enzymów metabolizmu nukleotydów z tkanek zwierząt i człowieka, odkrycia nieznanego wcześniej efektu regulowania aktywności tych enzymów oraz odkrycia molekularnych podstaw wywoływania doświadczalnej ogniskowej martwicy mięśnia serca

za badania nad zależnością między strukturą i aktywnością hormonów peptydowych i innych peptydów biologicznie czynnych

za zainicjowanie i rozwój kierunku badawczego chemii i farmacji: ilościowe zależności między strukturą chemiczną a retencją chromatograficzną (QSRR)

Kategoria nauk ścisłych i przyrodniczych:

za nowe rozwiązania metodyczne i aparaturowe w zakresie analityki środowiskowej

za osiągnięcia w dziedzinie teorii elektromagnetyzmu i elektrodynamiki obliczeniowej, a zwłaszcza za opracowanie metod automatycznego projektowania urządzeń dla telefonii komórkowej i systemów bezprzewodowego dostępu do Internetu

za badania nad regulacją ekspresji genów i replikacją DNA

za poznanie mechanizmów zaburzeń w gospodarce węglowodanowej i lipidowej towarzyszących przewlekłej niewydolności nerek

  • 2005 - Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon (członek koresp. PAN)

za wkład w rozwój cytogenetycznych i molekularnych metod diagnozowania nowotworów złośliwych człowieka

za osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe w dziedzinie technologii multimedialnych

za rozwinięcie badań nad zmianami ekologicznymi w Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem inwazji cyanobakterii

za wkład w stworzenie podstaw informatyki kwantowej, a w szczególności za wypracowanie metod detekcji kwantowego splątania oraz odkrycie fenomenu splątania związanego

za zastosowanie technik biologii molekularnej w klinice nowotworów złośliwych

za badania nad mechanizmami reakacji i nowymi metodami syntezy organicznej oraz opracowanie technologii leków przeciw osteoporozie

za osiągnięcia w badaniach nad patobiochemią i mechanizmami degeneracji neuronów cholinergicznych

za wkład w poznanie budowy, zachowania i reaktywności układów chemicznych na gruncie termodynamiki i kinetyki

za pionierskie osiągnięcia w badaniach teoretycznych i doświadczalnych zjawiska elektrohydrodynamicznego w elektrofiltrach, reaktorach plazmy nietermicznej oraz pompach i aktuatorach elektrohydrodynamicznych

za osiągnięcia naukowe dotyczące poznania nowych mechanizmów wiążących zaburzenia oddechu podczas snu z chorobami układu krążenia

za sformułowanie teoretycznych podstaw eksperymentalnej interferometrii wielofotonowej stanów splątanych i badanie konsekwencji zjawisk nieklasycznych dla naszego zrozumienia podstaw teorii kwantów oraz możliwości zastosowania tych zjawisk w kwantowej komunikacji

za wybitne osiągnięcia naukowe, a w szczególności za opracowanie teoretyczne i wprowadzenie do praktyki pomiarowej nowej metody badawczej – Dynamicznej Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej (DEIS)

za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące molekularnych mechanizmów sygnalizacyjnych stresu oksydacyjnego

Kategoria nauk humanistycznych i społecznych:

za całokształt badań nad dziejami polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku

za całokształt badań naukowych kultury i literatury dawnych epok: średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia

za osiągnięcia w badaniach nad literaturą polską XIX wieku oraz zaangażowanie w rozwój humanistyki gdańskiej

za całokształt badań naukowych w dziedzinie filozofii w tematach: filozofia sztuki i estetyka, etyka i aksjologia oraz filozofia amerykańska XX wieku

za całokształt dorobku naukowego w zakresie badań nad dziejami Pomorza, Kaszub i Gdańska

za działalność na rzecz przywrócenia Gdańskowi tradycji teatralnych i osiągnięcia w zakresie teatrologii

za osiągnięcia w teorii literatury, a zwłaszcza prace o czasie, trzech modelach autobiografii oraz o związkach literatury i sztuki

za całokształt badań dotyczących ruchu społecznego "SOLIDARNOŚĆ" oraz problematyki regionalizmu i etniczności

za stworzenie teorii zintegrowanego porządku prawnego

za stworzenie szkoły ekonomicznych badań porównawczych i podstaw ekonomii innowacji oraz za wkład w tworzenie programów rozwoju polskiego systemu transportowego

za wkład w rozwój i wdrożenie nowoczesnych metod badań nad zagadnieniami społecznymi

za osiągnięcia w dziedzinie gerontologii, socjologii choroby i socjologii wsi

za osiągnięcia w dziedzinie literaturoznawstwa oraz badań nad polską i europejską kulturą XIX i XX wieku

za wkład w poznanie historii powszechnej XX wieku, w szczególności polityki mocarstw wobec krajów mniejszych, w tym Polski

za wybitne osiągnięcia w badaniach kultury muzycznej dawnego Gdańska, w szczególności dziejów i muzyki gdańskich carillonów historycznych

za teorię trudnych przypadków w prawie

za wybitne osiągnięcia w badaniach kultury Kaszub i Pomorza

UCZENI GDAŃSKA, Laureaci Nagrody im. Jana Heweliusza

Wydawnictwo GDAŃSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO, prezentujące życiorysy oraz osiągnięcia naukowe Laureatów Nagrody.