REGULAMIN

Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza,

po nowelizacji, uchwalony przez Radę Miasta Gdańska w dn. 24 września 2015 r.

 

1. Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe.

2. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

  1. nauk humanistycznych i społecznych,
  2. nauk przyrodniczych i ścisłych.

3. W każdej kategorii w danym roku jest przyznawana jedna nagroda.

4. Nagroda może być przyznana danej osobie tylko jeden raz.

5. Nagroda jest przyznawana na wniosek Kapituły Nagrody.

 5.1. W skład Kapituły Nagrody w kategorii nauk humanistycznych i społecznych wchodzą:

   1. prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego – przewodniczący,
   2. prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku,
   3. kierownik Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku,
   4. rektor Uniwersytetu Gdańskiego,
   5. rektor Akademii Muzycznej,
   6. rektor Akademii Sztuk Pięknych,
   7. rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu,
   8. przedstawiciel wszystkich niepublicznych wyższych uczelni w Gdańsku,
   9. dotychczasowi laureaci Nagrody w kategorii nauk humanistycznych/humanistycznych i społecznych,
   10. przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska.

5.2. W skład Kapituły Nagrody w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych wchodzą:

   1. prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku– przewodniczący,
   2. prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego,
   3. kierownik Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku,
   4. rektor Uniwersytetu Gdańskiego,
   5. rektor Politechniki Gdańskiej,
   6. rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
   7. przedstawiciel wszystkich niepublicznych wyższych uczelni w Gdańsku,
   8. dotychczasowi laureaci Nagrody w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych,
   9. przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska.

6. Kapituła Nagrody w kategorii nauk humanistycznych i społecznych pod przewodnictwem prezesa Gdańskiego Towarzystwa Naukowego wnioskuje do Prezydenta Miasta Gdańska o przyznanie Nagrody w kategorii nauk humanistycznych i społecznych.

7. Kapituła Nagrody w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych pod przewodnictwem prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku wnioskuje do Prezydenta Miasta Gdańska o przyznanie Nagrody w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych.

8. Kapituła może nie rekomendować kandydata do Nagrodyw przypadku gdy uzna, że jego dorobek jest niewystarczający.

9. Wysokość Nagrody w obydwu kategoriach jest ustalana corocznie.

10. Wnioski o przyznanie Nagród w obydwu kategoriach składać mogą:

  1. rektorzy gdańskich wyższych uczelni akademickich,
  2. członkowie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku,
  3. przewodniczący wydziałów Gdańskiego Towarzystwa Naukowego,
  4. członkowie Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku.

11. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać:

  1. list naukowy (autoreferat z uwypukleniem dzieła zgłoszonego do Nagrody);
  2. wykaz publikacji (podręczników akademickich, książek naukowych i popularnonaukowych, monografii, skryptów, itp.);
  3. wykaz publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach uwzględnionych na tzw. liście filadelfijskiej (z podaniem wartości „impact factor”) – dotyczy wyłącznie kandydata w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych;
  4. wykaz publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym – dotyczy wyłącznie kandydata w kategorii nauk humanistycznych i społecznych;
  5. wykaz publikacji (patentów, wzorów użytkowych, itp.);
  6. informację o prezentacji referatów i komunikatów naukowych na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich;
  7. informację o otrzymanych nagrodach i stypendiach;
  8. informację o wybitnych osiągnięciach naukowych, które znalazły swój wyraz w publikacjach, konstrukcjach lub wdrożeniach wyników badań;
  1. ewentualne opinie uznanych autorytetów o dokonaniach kandydata do Nagrody.

12. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w terminie do 31 października w Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk 80-803.

13. Wnioski o przyznanie Nagród są przekazywane na ręce przewodniczących poszczególnych Kapituł Nagrody.

14. Przewodniczący wyznacza spośród dotychczasowych laureatów i/lub członków Kapituły Nagrody recenzentów, którzy po zapoznaniu się z wnioskami i dokumentacją do nich załączoną, przedstawiają je na posiedzeniu Kapituły.

15. Laureaci Nagrody wybierani są w głosowaniu tajnym, przy czym wnioskodawca nie ma prawa głosu.

16. Szczegółowy tryb i zasady głosowania ustalane będą każdorazowo na posiedzeniu Kapituły Nagrody.

17. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się rokrocznie w rocznicę urodzin Jana Heweliusza.

18. Laureaci Nagrody zobowiązani są do napisania w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej oraz złożenia do Prezydenta Miasta Gdańska listu naukowego zawierającego opis swoich osiągnięć wraz z życiorysem.

19. Listy naukowe laureatów Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza są wydawane w języku polskim i języku angielskim w publikacji zawierającej listy naukowe z okresu 5 lat. Miasto Gdańsk zleca wykonanie tego zadania Gdańskiemu Towarzystwu Naukowemu.

20. Publikacja zawierająca listy naukowe jest przekazywana do bibliotek gdańskich wyższych uczelni, Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, PAN Biblioteki Gdańskiej.